Có khả năng làm
hài hòa các vị
ngọt - chua - mặn - đắng

Có hậu vị kéo dài, tạo cảm giác
hài lòng, thỏa mãn khi
thưởng thức món ăn

Chiếm hàm lượng
cao nhất trong số
các axit amin của
sữa mẹ

Là một trong
những vị đầu đời
con người
cảm nhận được

Khoảng 10-20g
glutamate từ thực phẩm
và gia vị được hấp thu
vào cơ thể mỗi ngày

Tổng lượng glutamate
trong cơ thể
chiếm khoảng 2%
khối lượng cơ thể

Glutamate từ thực phẩm
tự nhiên hay trong gia vị
là như nhau và được
chuyển hóa giống nhau
trong cơ thể

Chiếm hàm lượng
cao nhất trong số
các axit amin của
sữa mẹ

Là một trong
những vị đầu đời
con người
cảm nhận được

Khoảng 10-20g
glutamate từ thực phẩm
và gia vị được hấp thu
vào cơ thể mỗi ngày

Tổng lượng glutamate
trong cơ thể
chiếm khoảng 2%
khối lượng cơ thể

Glutamate từ thực phẩm
tự nhiên hay trong gia vị
là như nhau và được
chuyển hóa giống nhau
trong cơ thể